Pružatelji usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ

Opis pružatelja usluga

Centar za socijalnu skrb Omiš je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar za socijalnu skrb Omiš sa sjedištem u Omišu, Četvrt ribnjak bb, mjesno je nadležan za područje grada Omiša i općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje s pripadajućim naseljima. Radno vrijeme Centra je svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 h, a prijem stranaka je ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom od 8:00 do 11:00 h i srijedom dvokratno od 8:00 do 11:00 h i od 12:00 do 14:00 h. Petkom Centar ne radi sa strankama.

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra. Centar za socijalnu skrb Omiš ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

Sektor

Javni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci