Pružatelji usluga

ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Opis pružatelja usluga

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu ZOSI) provodi proces vještačenja, što znači utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe, sve sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja.

Svrha provođenja vještačenja je ostvarivanje prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, te ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano.

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Usluge (Procjenu invaliditeta u odnosu na rad) profesionalne rehabilitacije pružaju centri za profesionalnu rehabilitaciju samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete u skladu s pravilima profesionalne rehabilitacije. Na temelju pozitivnog nalaza i mišljenja ZOSI izdaje Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje se dostavlja podnositelju i HZJZ radi evidencije u Registru o osobama s invaliditetom.

Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručitelj usluge, a naručitelj može biti: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ministarstvo nadležno za socijalnu politiku preko centara za socijalnu skrb, osiguravajuće društvo, poslodavac, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, privatni naručitelj (osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik).

Procjeni mogu pristupiti i zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom. Zaposlene osobe podnose zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad nadležnom centru za profesionalnu rehabilitaciju, u kojem se mogu i informirati  o uvjetima procjene. Nezaposlene osobe podnose zahtjev za utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Služba za zapošljavanje i poticaje rukovodi poslovima; obrade i kontrole zahtjeva za isplatu poticaja poslodavcima pri  zapošljavanju osoba s invaliditetom, suradnje sa projektima iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, izvještavanja o aktivnostima i sredstvima planiranim i utrošenim za programe, mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kontrole i obrade predmeta vezanih uz naknade građanima i kućanstvima te nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Zavoda u sustavu zapošljavanja i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Više o mogućnostima kako ostvariti poticaje te koje vrste poticaja su ostvarive, uz popratnu dokumentaciju pročitati u nastavku profila - kategorija USLUGE.

Obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom su svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad.

Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja, uz napomenu da se decimale do 0,49 zaokružuju na manji broj a 0,50 i više na veći broj.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) djeluje na području RH, a detaljne informacije pogledati: 

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci