Pružatelji usluga

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Opis pružatelja usluga

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je javna ustanova, osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju, te ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenom zakonom i Statutom, a u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja ima javne ovlasti.

Zavod obavlja:

 • poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba iz mirovinskog osiguranja,
 • osigurava provedbu međunarodnih ugovora o mirovinsko osiguranju,
 • osigurava zakonitost ostvarivanja prava osiguranih osoba te im pruža stručnu pomoć pri ostvarivanju prava,
 • provodi politiku razvitka i unapređivanja mirovinskog osiguranja,
 • obavlja i druge poslove u svezi s provedbom i ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja.

Zavod ima jedinstvenu stručnu službu koja danas poslove obavlja u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 15 područnih ureda i u 91 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske.

Stručna služba je ustrojena na način da osigurava:

 • nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti,
 • dostupnost ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama,
 • provedbu poslova ostvarivanja prava na doplatak za djecu,
 • obavljanje stručnih, pravnih , administrativnih i drugih poslova.

Djelatnost Zavoda prema Zakonu o mirovinskom osiguranju je provedba obveznog mirovinskog osiguranja (I. stup mirovinskog osiguranja) u okviru kojega se osiguranicima, na načelima solidarnosti i uzajamnosti, osiguravaju prava za slučaj:

 • starosti,
 • invalidnosti i tjelesnog oštećenja,
 • a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine.

Djelatnost Zavoda jest provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu, a obuhvaća:

 • obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava radnika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osiguranih osoba iz mirovinskog osiguranja i ostvarivanjem prava na doplatak za djecu,
 • osiguranje zakonitosti ostvarivanja prava i pružanje stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava,
 • vođenje upravnog postupka u vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz mirovinskog osiguranja i ostvarivanjem prava na doplatak za djecu,
 • provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
 • vođenje evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i drugih davanja, korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja i korisnicima prava na doplatak za djecu i osiguravanje tajnosti podataka unesenih u evidenciju Zavoda u skladu sa zakonom i općim aktom,
 • obavljanje poslova statističkih istraživanja u skladu sa zakonom,
 • provjeravanje poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika  doprinosa radi kontrole podataka koji služe za ostvarivanje prava,
 • upravljanje i poslovanje prikupljenim sredstvima za namjene utvrđene Zakonom i ulaganje sredstava radi smanjenja obveza uplatitelja doprinosa i drugih davanja ili za povećanje primanja korisnika iz mirovinskog osiguranja,
 • donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata,
 • provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja,
 • izdavanje stručno-informativnih publikacija o djelatnosti Zavoda,
 • obavljanje drugih poslova u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja i provedbom postupka za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,
 • obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama i ostalih poslova utvrđenih zakonom.

 

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci