Usluga

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE STRUČNE PODRŠKE

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju, a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

Zahtjev za financiranje stručne podrške podnosi se Zavodu na Obrascu Z-STP, a uz obrazac se ispunjava Obrazac obračuna satnice stručne podrške - OS-STP-1, te Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice - IMS-1

Ovdje možete preuzeti zahtjev za financiranje stručne podrške:

Obrazac Z-STP

Obrazac obračuna satnice stručne podrške OS-STP-1

Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice IMS-1

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna